Szukaj
Logopack East

Wykrywalność obecności ciał obcych w produktach spożywczych

Wybór: detektory x-Ray

O wartości żywności decyduje jej jakość i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo żywności to oczekiwanie konsumentów wobec nabywanej i konsumowanej żywności oraz warunek do spełnienia dla producentów.

Jest to zatem według zapisu w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. „ogół warunków, które muszą być spełniane, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością(…)”.

Spektrum zagrożeń na jakie narażona jest żywność w trakcie procesu produkcyjnego jest szerokie, a składają się na nie czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne.

Aby sprostać wymaganiom jakościowym, prawo zobowiązuje producentów żywności do prowadzenia kontroli prewencyjnych, a w razie wystąpienia punktów krytycznych, zadbania, by zidentyfikowane i zanalizowane zagrożenia były znacznie zminimalizowane lub zostały podjęte kroki zapobiegawcze.

Powszechnie w zakładach produkujących żywność przyjęto stosowanie analizy ryzyka do zarządzania zagrożeniami. Takimi sposobami zarządzania zagrożeniami dla jakości i bezpieczeństwa żywności są wykorzystywane następujące systemy HACCP, ISO 22000 oraz standardy BRC, QS, GAP, IFS, FSSC2200, EQA sce i inne.

Ze względu na szeroki zakres możliwych do wykrycia zanieczyszczeń fizycznych czyli ciał obcych (szkło, metal, kamienie, tworzywa sztuczne i inne), a także dużą dokładność wskazań coraz popularniejsze stają się detektory radiologiczne stanowiące efektywne wsparcie kontroli prewencyjnej.  

Zdjęcie nr 1. Przykład obszaru detekcji rentgenowskiej w urządzeniu Midmeki.

Urządzenia tego typu są montowane na końcowym etapie procesu technologicznego produktu, już po jego zapakowaniu. Stosowane są w połączeniu z urządzeniami do automatycznego usuwania niezgodnego produktu, alarmowania z zatrzymaniem linii w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia lub z systemem lokalizacji wadliwego artykułu w celu późniejszego jego usunięcia.

Systemy rentgenowskie (ang. x-Ray) bazują na porównywaniu różnicy gęstości produktu i ciała obcego. Zanieczyszczenie o gęstości wyższej niż produkt pochłania więcej promieni X, a ich zmieniająca się intensywność umożliwia utworzenie przez detektor obrazu rentgenowskiego naświetlanego produktu, a w rezultacie wykrycie zanieczyszczenia.

Zdjęcie nr 2. Tworzenie obrazu za pomocą promieni rtg (obraz prawidłowy produktu i z zanieczyszczeniem)

Nowoczesne detektory rentgenowskie mogą również ważyć, sprawdzać stopień napełnienia, porównywać wymiary, liczyć składniki, identyfikować brakujące lub zniszczone produkty oraz wykrywać zniszczone produkty i opakowania. Funkcje te umożliwiają zatem „producentowi uzyskanie jednorodności i niezawodności wyboru przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku” (Wiliam E. Deming).

Wykrywalność obecności ciał obcych w produktach spożywczych
Kontakt